Huyện Châu Thành đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP)

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Bà Thạch Thị Sa Thy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình OCOP năm 2022

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình OCOP, huyện Châu Thành đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh liên quan đến việc thực hiện Chương trình OCOP như: Sổ tay hướng dẫn thực hiện xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án “Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030”; đồng thời đưa Chương trình OCOP vào Nghị quyết của các cấp ủy đảng, kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của chính quyền địa phương để triển khai thực hiện lâu dài và thường xuyên. Bên cạnh đó, tổ chức 11 lớp tập huấn tuyên truyền cho chủ thể và cán bộ quản lý các xã, thị trấn thực hiện Chương trình OCOP có 330 người tham dự.

Trong năm 2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện tổ chức 02 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận 22 sản phẩm của 13 chủ thể (02 công ty, 02 tổ hợp tác, 04 hợp tác xã và 5 hộ kinh doanh), cụ thể như sau:  01 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao (sản phẩm Gạo hạt ngọc Châu Long của HTX nông nghiệp, thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng, xã Hưng Mỹ); 02 sản phẩm đạt OCOP 4 sao (gạo hữu cơ Long Hòa - Hòa Minh của HTX Nông nghiệp Tiến Thành, xã Long Hòa và gạo hạt ngọc Quê Hương của HTX nông nghiệp Phú Mỹ Châu, xã Mỹ Chánh); 19 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, trong đó 18 sản phẩm công nhận mới (rượu Xuân Thạnh trắng, rượu Xuân Thạnh lão tửu, rượu Xuân Thạnh chuối hột, rượu Xuân Thạnh quách, rượu Xuân Thạnh mít của Công ty TNHH Hai Sang, xã Hòa Thuận; cải bẹ xanh, cải bó xôi, cải thìa, cải ngọt, cải dún của Công ty TNHH Green farm Trà Vinh, thị trấn Châu Thành; mắm tép đu đủ Hộ kinh doanh Thúy Nguyễn, thị trấn Châu Thành; rượu quách, rượu linh chi của HTX Nông nghiệp Thương mại và Sản xuất dịch vụ Xuân Thành, xã Lương Hòa; bánh tét Triệu Hương, xã Phước Hảo; Bánh tét thập cẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Quyền, xã Đa Lộc; dưa lưới của THT trồng màu công nghệ cao xã Lương Hòa A; Bánh tráng Bảo Minh của Cơ sở sản xuất bánh tráng Bảo Minh, xã Nguyệt Hóa, Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim của THT du lịch cộng đồng Cồn Chim, xã Hòa Minh; 01 sản phẩm công nhận lại (Bánh tét thịt trứng muối lá ngót của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Cẩm, xã Đa Lộc).

Tính đến cuối năm 2022, huyện Châu Thành có 25 sản phẩm OCOP của 16 chủ thể (gồm 03 công ty, 02 tổ hợp tác, 04 hợp tác xã và 7 hộ kinh doanh), trong đó có 3 sản phẩm OCOP 4 sao và 22 sản phẩm OCOP 3 sao.

Để hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP, UBND huyện đã chi giải thưởng cho 22 sản phẩm OCOP của 13 chủ thể đạt sao năm 2022, số tiền 145,60 triệu đồng. Hỗ trợ 11 chủ thể thực hiện truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì, nhãn mác, in tem OCOP truy xuất nguồn gốc, số tiền 105 triệu đồng. Phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn hỗ trợ thiết kế nhãn mác 01 sản phẩm, số tiền 4,32 triệu đồng; Sở Công thương hỗ trợ kinh phí xây dựng của hàng kinh doanh sản phẩm OCOP tại Điểm du lịch cộng đồng ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, số tiền 50 triệu đồng. Phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các chủ thể có sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nhìn chung, qua 04 năm (2019-2022) triển khai thực hiện, Chương trình OCOP đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm OCOP. Từng bước chuyển đổi sản xuất quy mô nhỏ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín, đặc biệt là gắn với vai trò của các Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình OCOP đã góp phần tạo việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt là phát huy vai trò của phụ nữ. Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã gia tăng giá trị, góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và doanh thu; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP, phấn đấu có 23 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp, các chủ thể và người dân về  Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2025; Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh”; tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP thường xuyên, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cấp xã, những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của huyện... gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn cho tập thể, cá nhân tham gia Chương trình OCOP với khoảng 300 tham dự người; hỗ trợ nâng chất lượng sản phẩm cho các chủ thể tham gia Chương trình (doanh nghiệp, chủ cơ sở, hợp tác xã, tổ hợp tác), dự kiến 04 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, chi phí thiết kế nhãn hiệu sản phẩm, viết câu chuyện sản phẩm cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, dự kiến 18 cơ sở; hỗ trợ 02 cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, chi giải thưởng cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia các hoạt động Hội chợ nông nghiệp và trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP trong tỉnh và ngoài tỉnh./.

Trương Kính Hoa (Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành)

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 2093
  • Trong tuần: 37,828
  • Tất cả: 1,841,064