Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội năm 2022, có những thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt phương châm hành động năm 2022 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" và phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, tập trung chỉ đạo nỗ lực phấn đấu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Kết quả thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu (có 09 chỉ tiêu vượt); 01 chỉ tiêu số 13 về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế không đạt và 01 chỉ tiêu thành phần trong chỉ tiêu số 10 (xuất khẩu lao động) không đạt Nghị quyết, cụ thể:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 8.672,99 tỷ đồng, đạt 100,02% Nghị quyết HĐND huyện, tăng 12,70% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.618,51 tỷ đồng, đạt 100,18% Nghị quyết, tăng 9,88% so cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người 57 triệu đồng/người/năm, đạt 100,88% Nghị quyết, tăng 4,5 triệu đồng so năm 2021.

1. Về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và kinh tế nông thôn: Giá trị sản xuất nông nghiệp 2.530,02 tỷ đồng, đạt 101,43% Nghị quyết, tăng 7,36% so với cùng kỳ.

a) Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 48.155,35 ha, đạt 100,06% KH, tăng so cùng kỳ 509,85ha. Luôn chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh trên lúa, hoa màu. Do đó, tình hình dịch bệnh trên cây trồng chiếm diện tích tương đối nhỏ, không đáng kể.

b) Về chăn nuôi: Tiếp tục chỉ đạo phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng, do đó, hiện chưa xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm.

c) Đầu tư mô hình và chuyển giao khoa học kỹ thuật: Chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn và hỗ trợ đầu tư thực hiện 10 mô hình trong lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn huyện.

d) Thủy lợi nội đồng, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Hoàn thành nạo vét 100% kênh cấp III, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phát triển mới hộ sử dụng nước từ các Đài nước tập trung, tính đến nay, trên địa bàn huyện có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.

đ) Thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý vật tư nông nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022. Tập trung thực hiện Chương trình OCOP, trong năm được tỉnh công nhận mới 07 sản phẩm, trong đó: 05 sản phẩm 03 sao và 02 sản phẩm 04 sao. Nâng đến nay, trên địa bàn huyện có 12 sản phẩm OCOP.

e) Về tình hình thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất: Được tập trung thực hiện, có 412,9 ha từ đất lúa, đất vườn, giồng tạp chuyển sang trồng màu, cây ăn trái và cải tạo vườn cây ăn trái và 29,79 ha từ nuôi thủy sản quảng canh cải tiến chuyển sang nuôi thâm canh.

1.2. Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất 21,57 tỷ đồng, đạt 91,98% NQ.

1.3. Thủy sản: Tập trung thực hiện khai thác và nuôi trồng thủy sản, Giá trị sản xuất 1.241,22 tỷ đồng, đạt 95,76% NQ (tăng 0,95% so với cùng kỳ).

1.4. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổ chức thành công lễ công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo 03 xã Hưng Mỹ, Lương Hòa A, Hòa Minh đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đang trình ban chỉ đạo tỉnh thẩm định.

2. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; quản lý quy hoạch: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 100,20% NQ, tăng 36,15% so cùng kỳ. Tăng cường công tác kéo điện để phục vụ người dân, kết quả hiện có 99,76% hộ đang sử dụng điện. Trong đó, hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,89%. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch Đồ án nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của huyện.

3. Thương mại - dịch vụ, khoa học - công nghệ: Giá trị thương mại - dịch vụ đạt 100,65% NQ, tăng 15,44% so với cùng kỳ. Chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác khoa học công nghệ.

4. Tài chính: Thu ngân sách đạt 148,52% NQ. Chi ngân sách đạt 99,38% NQ. Tổng nguồn vốn huy động từ các ngân hàng tăng 15,01% so với năm 2021.

5. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác - hợp tác xã: Phát triển doanh nghiệp 70/70 đạt 100% NQ. Thành lập mới 23 Tổ hợp tác, 03 HTX (đạt 150% KH).

6. Tài nguyên và môi trường: Chỉ đạo xử lý kịp thời hồ sơ của người dân và thực hiện tốt công tác vệ sinh, cải thiện cảnh quan môi trường, tài nguyên khoáng sản, thống kê, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

7. Giải phóng mặt bằng: Hoàn thành Phương án để chi trả 09/10 công trình, còn 01 công trình do Chủ đầu tư (Tổng công ty điện lực Miền Nam) chưa triển khai thực hiện.

7. Xây dựng cơ bản: Tính đến cuối năm tỷ lệ giải ngân đạt trên 98% KH.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hoá thông tin - thể dục thể thao: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ, tết. Tính đến nay, đã công nhận 108/108 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa và 61/86 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

2. Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, chuẩn bị tốt các Hội thi, kỳ thi, nhất là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định.

3. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, tiêm chủng đủ liều cho các đối tượng.

4. Chính sách xã hội:

a) Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng nhân các dịp lễ, tết. Thực hiện tốt công tác chi trả kịp thời trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác đào tạo nghề, giới thiệu giải quyết việc làm,…Triển khai xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

b) Bảo hiểm xã hội: Toàn huyện 133.958/144.040 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 93% (đạt 97,8% NQ).

c) Ngoài ra, huyện còn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

5. Công tác dân tộc, tôn giáo: Tổ chức tốt các hoạt động mừng tết cổ truyền, lễ hội của đồng bào Khmer. Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

6. Hoạt động của các Hội: Các cấp Hội trong huyện đã thực hiện tốt công tác vận động hỗ trợ kinh phí cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công tác quốc phòng: Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% KH. Tổ chức các hoạt động Tết ‘Quân dân”  năm 2023 tại xã Đa Lộc đạt chỉ tiêu đề ra.

2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự: Tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định. Tuần tra kiểm soát an toàn giao thông được tăng cường, tan nạn giao thông giảm cả 3 mặt. Thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC THANH TRA, TƯ PHÁP VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Tổ chức bộ máy - cải cách hành chính:

Tổ chức rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đảm bảo đúng quy định. Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tổ chức thành công cuộc bầu cử bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân, tư pháp

Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo đúng quy định. Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2022 được 03/03 cuộc, đạt 100% KH.

 Tổ chức triển khai các Luật có hiệu lực năm 2022, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực.

 Tổng số thụ lý đến nay 2.714 vụ việc, đã giải quyết xong 1.390 vụ việc, chiếm 51%.

V. NHẬN XÉT CHUNG:

Trong năm 2022, huyện đã tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất tăng 12,70% so với cùng kỳ, huy động vốn toàn xã hội đạt kết quả tích cực; tổ chức thành công lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tích cực triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí mới; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi và động vật thủy sản được quan tâm; đẩy nhanh được tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình, thu ngân sách và phát triển doanh nghiệp; quan tâm chỉ đạo có hiệu quả lĩnh vực xây dựng sản phẩm OCOP, tập trung thực hiện tốt công tác cải thiện cảnh quan môi trường, trồng hoa các tuyến đường, thu gom rác thải nhằm góp phần đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp; cơ sở hạ tầng giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư; công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác cải cách hành chính, nhất là cải thiện Chỉ số DDCI, PAPI, SIPAS được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả.

* Nguyên nhân ưu điểm:

Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm toàn diện đến các lĩnh vực, song có xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết, kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, trong thực hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Thực hiện việc hỗ trợ các chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; giá trị sản xuất khu vực I chưa đạt Nghị quyết; triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn chưa đạt kế hoạch; xuất khẩu lao động và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế không đạt chỉ tiêu nghị quyết; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy từng lúc, từng nơi còn diễn biến khá phức tạp; công tác thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn trường hợp trễ hạn chủ yếu là hồ sơ về đất đai.

* Nguyên nhân hạn chế:

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm; đồng thời, giá cả vật tư nông nghiệp, xăng, dầu tăng cao; giá các sản phẩm nông sản, thủy sản không ổn định, thời tiết diễn biến bất thường, gây khó khăn cho người sản xuất; việc khảo sát và đăng ký nhu cầu hỗ trợ của người dân đối với chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, một số địa phương thực hiện chưa chặt chẽ, một số cán bộ chưa nắm vững nội dung của chính sách sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Một số xã không còn nằm trong xã đặc biệt khó khăn nên không còn được hỗ trợ bảo hiểm y tế; việc vận động người tham gia bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn. Trong năm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục về đất đai tăng cao (tính đến 10/12/2022 đã tiếp nhận 44.972 hồ sơ/28.082 năm 2021 tăng 60% so năm 2021) khi các cơ quan chuyên môn lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập một số xã, ấp của huyện vào thành phố Trà Vinh, trong khi nhân sự, biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường (từ năm 2021 khuyết Trưởng phòng cho đến nay, biên chế được giao có 7/8 biên chế), biên chế Văn phòng đăng ký đất đai và liên Chi cục Thuế Trà Vinh và Châu Thành không tăng thêm biên chế nên trong giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, dẫn đến   còn một số hồ sơ chậm trễ. Lãnh đạo một số địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác cải cách hành chính. Một số ngành huyện và địa phương chưa có sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện vai trò tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực ngành đơn vị, địa phương phụ trách.

Hồng Thanh

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 161
  • Hôm nay: 1727
  • Trong tuần: 24,758
  • Tất cả: 2,082,475