Bộ máy tổ chức huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 
  

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Huỳnh Công Lập

Ngày, tháng, năm sinh: 28/6/1966

Quê quán: xã  Long Hòa, huyện Châu thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Số nhà 36, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0907257699

Email:

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Kiên Thị Thanh Xuân

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1979

Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Ấp Hương Phụ B, Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0377 533 618

Email:

            
 

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Lê Văn Nhiên

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1978

Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0916093563

Email:

 
   
 

PHÓ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Lâm Thị Thúy Hằng

Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1971

Quê quán: Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0395.919.644

Email: thuyhangpbpc@gmail.com

 

TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Trần Văn Điều

Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1966

Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0918 497 702

Email:

     
    
 

PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Lý Thị Minh Hiếu

Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1978

Quê quán: Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0917216719

Email:

   
     
 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Thái Thanh Phong

Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1981

Quê quán: Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 9, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0979474356

Email:

   

PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN TỘC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Dương Nhật Trường

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1979

Quê quán: Đa Lộc, Châu Thành, Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 3, thị trấn Châu Thành, Châu Thành, Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0989 234 523

Email:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Thạch Thị Sa Thy

Ngày, tháng, năm sinh: 05/5/1977

Quê quán: Ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0374 595 577

Email: ttsthy@travinh.gov.vn

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Thạch Chiên

Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1978

Quê quán: ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú:ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0916.474.013

Email: tchien@travinh.gov.vn

                 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Đỗ Minh Tiến

Ngày, tháng, năm sinh: 27/9/1972

Quê quán: xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0918 703 655

Email: 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN

  
  
 

CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Ngô Hồng Thanh

Ngày, tháng, năm sinh: 02/41979

Quê quán: Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0909567805

Email:

 
 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Phúc Vĩnh

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0913 819 935

Email: npvinh@travinh.gov.vn

                  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Võ Văn Thiết

Ngày, tháng, năm sinh: 02/4/1972

Quê quán: xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0918 528 096

Email:

CƠ QUAN NỘI VỤ

 TRƯỞNG CƠ QUAN

Họ và tên: Đoàn Văn Bính

Ngày, tháng, năm sinh: 1976

Quê quán: Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành

Nơi cư trú: Ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02942215241

+ Di động: 0915.530049

Email: dvbinh@travinh.gov.vn

 
 

PHÓ TRƯỞNG CƠ QUAN

Họ và tên: Dương Thị Mỹ Duyên

Ngày, tháng, năm sinh: 31/5/1980

Quê quán: Xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 1, TTCT, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02942 215 241

+ Di động: 0916 132 117

Email: dtmduyen.chauthanh@travinh.gov.vn

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 
     
 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Phao

Ngày, tháng, năm sinh: 1968

Quê quán: Châu Thành, Trà Vinh

Nơi cư trú: Châu Thành, Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02943 872 031

+ Di động: 0708613417

Email:

   
 
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lâm Hoàng Long

Ngày, tháng, năm sinh: 1974

Quê quán: huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02943 872 031

+ Di động: 0911614242

Email: 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

                 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Huỳnh Thị Nhanh

Ngày, tháng, năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vin

Nơi cư trú: Khóm 1, TTCT, Châu Thành, Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ: 

+ Cơ quan: 02943 872 045

+ Di động: 0973 717 290

Email:

 
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Võ Văn Phương

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1977

Quê quán: Xã Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 2, thị trấn Châu Thành

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02943 872 045

+ Di động: 0989 737 515

Email:

 
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Thị Kim Em

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán: Xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 2, TTCT, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:02943 872 045

+ Di động:

Email:

PHÒNG DÂN TỘC

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Sơn Nhật Thành

Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/1979

Quê quán: Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Ấp Tân Ngại, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02946 266 116

+ Di động: 0913 812 281

Email: sonnhatthanh1979@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phạm Văn Một

Ngày, tháng, năm sinh: 1964

Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Ấp Nhà Dựa, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02946 266 116

+ Di động: 0918 528 127

Email: phongdantoc11@gmail.com

 

PHÒNG TƯ PHÁP


 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phan Văn Oanh

Ngày, tháng, năm sinh: 30/6/1978

Quê quán: Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Nơi ở hiện nay: Ấp Ô Chích A, xã Lương Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 02943 893 952

+ Điện thoại di động: 0868598986

Email: pvoanh@travinh.gov.vn

 
      
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Mai Quốc Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 1984

Quê quán: Xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02943 893 952

+ Di động: 0979474710

Email: quoctuantv2020@gmail.com

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Ngoan

Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1972

Quê quán: xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02943 872 043

+ Di động: 0984 590 963

Email: nguyenvanngoan@sgdtravinh.edu.vn

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Thạch Ngọc Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1967

Quê quán: ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02943 872 043

+ Di động: 0947 235 767

Email: ngocson.pgd2018@gmail.com

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trương Kính Hoa

Ngày, tháng, năm sinh: 1979

Quê quán: xã  Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: xã  Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động: 0815824519

Email:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Tường Linh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1978

Quê quán: Xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động: 0917 125 985

Email: tuonglinhct@gmail.com

 

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Võ Minh Thành

Ngày, tháng, năm sinh:18/05/1972

Quê quán: Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02943 872 033

+ Di động: 0919 011 438

Email:


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lữ Khắc Hồi

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:02943872 033

+ Di động: 

Email:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lâm Thị Mộng Đào

Ngày, tháng, năm sinh: 07/6/1977

Quê quán: Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02943 872 033

+ Di động: 0908 650 931

Email: lamthimongdaoct@gmail.com

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Thông tin đang cập nhật) 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán: 

Nơi cư trú: 

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động: 

Email:

   
       

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phạm Văn Thật

Ngày, tháng, năm sinh: 1976

Quê quán: Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 2, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động: 0913.130.122

Email: phamvanthat76@gmail.com


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Trọng Khâm

Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1982

Quê quán: Khóm 6, TT Cầu kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 

+ Di động: 0908 047 444

Email: ntkham@travinh.gov.vn

 

THANH TRA HUYỆN


CHÁNH THANH TRA

Họ và tên: Nguyễn Minh Trí

Ngày, tháng, năm sinh:16/10/1973

Quê quán: Phường 2, thị xã Trà Vinh, Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0918 702 052

Email:


PHÓ CHÁNH THANH TRA

Họ và tên: Chung Thị Hoa Lư

Ngày, tháng, năm sinh: 11/07/1982

Quê quán: Ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0972 233 111

Email:

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH


TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phạm Trường Sanh

Ngày, tháng, năm sinh:1964

Quê quán: Ấp Rạch Giữa, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Ấp Chăng Mật ,xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0913 339 391

Email: ptckhcttv@gmail.com


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lê Thanh Phương

Ngày, tháng, năm sinh: 26/04/1975

Quê quán: Ấp Ông Yển, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 1, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0918 703 978

Email: ptckhcttv@gmail.com


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Văn Hiểu

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1985

Quê quán: Ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0975 214 238

Email: ptckhcttv@gmail.com


PHÒNG Y TẾ

 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Minh Hiển

Ngày, tháng, năm sinh: 24/041964

Quê quán: Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Nơi cư trú: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0916 175 176

Email:

Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1146
  • Trong tuần: 27,095
  • Tất cả: 2,070,222