Thủ tục Hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

4. Thủ tục Hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

          - Mức độ trực tuyến: mức độ 02 (MẪU 01)

          - Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày (làm việc) * 8 giờ = 40 giờ

Bước

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Người phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ 01 lần theo Mẫu số 02 thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân;

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến công chức lao động – thương binh và xã hội trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

04 giờ

Bước 2

UBND xã

Lãnh đạo UBND

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

02 giờ

Công chức

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh hồ sơ (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Dự thảo văn bản có liên quan và trình lãnh đạo phê duyệt.

Ghi chú: Mỗi bước thực hiện có phát sinh giấy tờ liên quan thì cập nhật vào Hệ thống một cửa điện tử

16 giờ

Lãnh đạo UBND

- Thẩm định, phê duyệt dự thảo văn bản của công chức chuyên môn;

- Chuyển trình UBND xã xem xét phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa.

4 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

- Phản hồi ý kiến và kết quả xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ và chuyển văn thư phát hành trên phần mềm một cửa điện tử.

06 giờ

Bước 4

Văn phòng -UBND

Văn thư

- Đóng dấu kết quả xử lý hồ sơ.

- Chuyển kết quả xử lý hồ sơ đến Bộ phận một cửa; Phòng Lao động – TB và XH (lưu).

04 giờ

Bước 5

Bộ phận một cửa xã

Công chức

Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy đến UBND xã giải quyết, phê duyệt

02 giờ

Bước 6

UBND xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

Lãnh đạo UBND xã xem xét phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa và hồ sơ giấy; Chuyển kết quả xử lý hồ sơ đến Bộ phận một cửa.

 

04 giờ

Bước 7

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Nhận kết quả trên Hệ thống một cửa và hồ sơ giấy từ công chức VHXH .

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa xã

 

 

MẪU 04- THÔNG TIN CÔNG KHAI QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung

1. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thuộc Bưu điện.

2. Trình tự

thực hiện

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân;

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức LĐ-TB và XH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.Người còn sống hoặc người đã hy sinh, từ trần sau ngày 30 tháng 6 năm 1999 thì căn cứ vào bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau:

a)Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý.

b)Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số90-CT/TWngày 01 tháng 3 năm 1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III).

c)Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số297/TT-TWngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 hoặc người hoạt động liên tục ở các chiến trường B,C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

2.Người đã hy sinh, từ trần từ ngày 30 tháng 6 năm 1999 trở về trước thì căn cứ một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau:

a)Bản sao được chứng thực từ lý lịch theo quy định tại khoản 1 Điều này, từ hồ sơ khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hoặc từ hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, bảo tàng lịch sử từ cấp huyện trở lên.

b)Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ.

c)Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép xuất bản.

4. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

5. Cơ quan thực hiện

Công chức VHXH

6. Kết quả thực hiện

Xác nhận bản khai

7. Lệ phí (nếu có)

Không

8. Biểu mẫu, tờ khai

Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu 1)

 

9. Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 quy định tạikhoản 1 Điều 8 Pháp lệnhlà người được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận khi có một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1.Đã tham gia một tổ chức cách mạng hoặc đã thực sự hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

2.Được kết nạp hoặc được kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19 tháng Tám năm 1945.

Việc công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số27-CT/TWngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaIV)“Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm”, Thông tri số 07-TT/TC ngày 21 tháng 3 năm 1979 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng được hưởng chính sách, chế độ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng Tám năm 1945”.

 

 Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

BẢN KHAI1

Để công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

_______

 

1. Phần khai về người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

Họ và tên:............................................................ Bí danh: .............................................

Ngày tháng năm sinh:................................................... Nam/Nữ:.....................................

CCCD/CMND số................... Ngày cấp................ Nơi cấp...............................................

Quê quán:.......................................................................................................................

Nơi thường trú:2...............................................................................................................

Ngày vào Đảng:.................................................... Ngày chính thức:.................................

Nguyên là:............................................................ Cơ quan, đơn vị: .................................

Đã nghỉ hưu ngày ... tháng... năm...

Có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày... tháng... năm... đến ngày ... tháng ... năm   Thuộc diện:3.................................................

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân (người thờ cúng) hưởng trợ cấp4

Họ và tên:........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:................................................... Nam/Nữ:.....................................

CCCD/CMND số....................... Ngày cấp.................... Nơi cấp.......................................

Nơi thường trú: ...............................................................................................................

Số điện thoại:...................................................................................................................

Mối quan hệ với người hoạt động cách mạng:...................................................................

Người hoạt động cách mạng đã chết ngày ... tháng... năm ...5./.

 

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của UBND cấp xã
Ông (bà)......
hiện thường trútại……..và có chữ ký trên bản khai là đúng.

QUYỀN HẠN, CHỨCVỤCỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 

...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

_________

Ghi chú:

1 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: Người hoạt động cách mạng còn sống hoặc đã chết.

2 Áp dụng đối với trường hợp người hoạt động cách mạng còn sống.

Ghi rõ thuộc diện thoát lay ly hay không thoát ly.

4 Nếu người hoạt động cách mạng còn sống lập bản khai thì không khai mục này.

5 Người hoạt động cách mạng còn sống thì không khai mục này.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 11 833
  • Tất cả: 2450809
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT