Thủ tục đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình

Thủ tục đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình

          - Mức độ trực tuyến: mức độ 04

          - Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày 8 giờ = 24 giờ

Bước

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Người phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ 01 lần theo Mẫu số 02 thông tư số 01/2018/TT-VPCP, qua chức năng gửi của Cổng dịch vụ công hoặc điện thoại trực tiếp.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo Mẫu số 03-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển ngay dữ liệu hồ sơ điện tử đến Công chức VHXH trên phần mềm để giải quyết.

- Gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP cho tổ chức qua chức năng gửi của Cổng dịch vụ công.

8 giờ

Bước 2

UBND xã

Lãnh đạo UBND

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

4 giờ

Công chức

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh hồ sơ (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Dự thảo văn bản có liên quan và trình lãnh đạo phê duyệt.

Ghi chú: Mỗi bước thực hiện có phát sinh giấy tờ liên quan thì cập nhật vào Hệ thống một cửa điện tử

8 giờ

Bước 3

Lãnh đạo

Chủ tịch, các PCT UBND

- Phản hồi ý kiến và kết quả xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

- Phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ và chuyển văn thư phát hành trên phần mềm một cửa điện tử

2 giờ

Bước 4

Văn phòng -UBND

Văn thư

- Đóng dấu kết quả xử lý hồ sơ.

- Chuyển kết quả xử lý hồ sơ đến Bộ phận một cửa; Công chức VHXH và Công an xã (lưu)

2 giờ

Bước 5

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận một cửa xã

 

không

MẪU 04 THÔNG TIN CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Nội dung

1. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức:

1. Trực tiếp tại Bộ phận một cửa kết hợp Bưu điện

2. Trực tuyến (online) qua Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh - http://dichvucong.travinh.gov.vn

2. Trình tự

thực hiện

1. Trường hợp nhận trực tiếp:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân;

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức VHXHtrong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

2. Trường hợp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công:

- Cập nhật thông tin trên hệ thống phần hệ một cửa điện tử; chuyển ngay dữ liệu hồ sơ điện tử đến Công chức VHXH để giải quyêt.

- Gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01- Thông tư 01/2018/TT-VPCP tổ chức, cá nhân qua chức năng gửi của cổng dịch vụ công; trong đó ghi chú rõ cácloại giấy tờ, thời gian, địa điểm mang đến để nộp hoặc để đối chiếu.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã

+ Thành phần hồ sơ:

- 01 bản đăng ký cai nghiện tự nguyện theoMẫu số 22 Phụ lục IINghị định này;

- 01 bản sao Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền;

- 01 bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) của người nghiện ma túy.

* Số lượng hồ sơ:01 (một) bộ.

4. Đối tượng thực hiện

Cá nhân

5. Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp xã

6. Kết quả thực hiện

Quyết định

7. Lệ phí (nếu có)

Không

8. Biểu mẫu, tờ khai

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu 22)

9. Căn cứ pháp lý

Luật phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021

- Nghị định 116/2021/NĐ-CP, ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Mẫu số 22. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

ỦY BAN NHÂN DÂN

CẤP XÃ....1.......

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

…..2... ngày.... tháng... năm.....

 

  

ĐĂNG KÝ CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: UBND....1....

 

1. Thông tin người đăng ký:

- Họ và tên (Viết in hoa):......................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:........................ .................................... ........................................

- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..................................................... ngày     cấp ......................

nơi cấp......................................................................................... ....................................

- Nơi cư trú:........................................................................................................................

- Số điện thoại:...................................................................................................................

- Quan hệ với người tự nguyện cai nghiện:........................................ 3.................................

2. Thông tin người cai nghiện ma túy tự nguyện:

- Họ và tên (viết in hoa):.................. ...................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................

- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:.................................................... ngày... cấp...........................

Nơi cấp..............................................................................................

- Nơi cư trú:........................................................................................................................

- Điện thoại liên hệ:.............................................................................................................

3. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện với các nội dung sau:

3.1. Địa điểm cai nghiện dự kiến (lựa chọn và đánh dấu X vào hình thức đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp):

a) Tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng                                                             □

(Dự kiến kế hoạch cai nghiện theo điểm 3.3) 

____________

1 Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

2 Địa danh

3Ghi rõ là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con ruột

 

b) Tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện                                                                   □

Ghi rõ tên cơ sở cai nghiện:.................................................................................................

3.2. Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện dự kiến:................. 1.......... tháng.

3.3. Dự kiến kế hoạch cai nghiện tự nguyện2:

TT

Nội dung

Địa điểm thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch cai nghiện.

□Tại gia đình, cộng đồng(Ghi rõ địa chỉ nhà (tổ, thôn, xóm, bản):

……………………

□ Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện:(ghi rõ tên, địa chỉ)

………………………………

2

Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần.

□Tại gia đình, cộng đồng(Ghi rõ địa chỉ nhà (tổ, thôn, xóm, bản):

……………………

□Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện:(ghi rõ tên, địa chỉ)

……………………

3

Phục hồi hành vi, nhân cách.

□Tại gia đình, cộng đồng(Ghi rõ địa chỉ nhà (tổ, thôn, xóm, bản):

……………………

□ Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện:(ghi rõ tên, địa chỉ)

……………………

4

Học nghề, dự kiến kế hoạch hòa nhập

□ Tại gia đình, cộng đồng(Ghi rõ địa chỉ nhà (tổ, thôn, xóm, bản):

……………………

□ Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện:(ghi rõ tên, địa chỉ)

……………………

 

4. Cam kết của người cai nghiện ma túy:

- Thực hiện đúng quy trình, thời gian cai nghiện theo đăng ký.

- Tuân thủ quy định quản lý của UBND cấp xã, hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện trong quá trình thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy của cá nhân (nếu sử dụng dịch vụ cai nghiện).

- Không sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Cam kết của đại diện gia đình hoặc người đại diện theo pháp luật:

- Quản lý, hỗ trợ, động viên người cai nghiện ma túy thực hiện kế hoạch cai nghiện theo đăng ký; không để người cai nghiện sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tạo điều kiện vật chất, tinh thần để người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, tâm lý; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em tham gia học tập (đối với người dưới 18 tuổi), học nghề, tạo việc làm, sinh kế giúp người cai nghiện hòa nhập cộng đồng, xã hội./.

 

 

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

______________

 

1Thời gian đăng ký tối thiểu là 06 tháng

2 Trường hợp đăng ký cai nghiện tại cơ sở cai nghiện thì không phải điền điểm 3.3 này

Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 11 830
  • Tất cả: 2450806
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT