Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

- Mức độ trực tuyến: mức độ 04

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày ( ngày làm việc ) x 8 giờ = 96 giờ

A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Bước 3: Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Hộ kinh doanh nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc yêu cầu trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích (theo địa chỉ).

* Lưu ý:

- Khi đến nhận kết quả hoặc yêu cầu trả kết quả qua dịch vụ bưu chính phải có phiếu hẹn trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (hoặc sáng thứ Bảy đối với những địa phương có tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần) (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nhận kết quả tại địa chỉ (theo yêu cầu) qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính

- Đề nghị hỗ trợ (dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, Mẫu số 02 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ);

- Bản sao Thông báo nộp thuế (theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 12 (mười hai) ngày làm việc (kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định).

- Trong 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh;  niêm yết công khai;  tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

- Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

- Trong 02 ngày làm việc, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Trong 02 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Trong 01 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Thời gian luân chuyển hồ sơ là 01 ngày

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh có nhu cầu hỗ trợ.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Thuế, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

Đề nghị hỗ trợ (dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, Mẫu số 02 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

- Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Quyết định 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

(Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm)

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …….                

I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

1. Tên hộ kinh doanh: ……………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh: ……………………….…………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………

4. Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ……………………….

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

1. Họ và tên: ……………….. Ngày….tháng….năm sinh: ………………

2. Dân tộc: ……………………… Giới tính: …………………………….

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…....……

Ngày cấp: ..../..../.......Nơi cấp………………………..……………………

4. Số điện thoại: …………………….Địa chỉ email (nếu có)……………

5. Nơi ở hiện nay (1):……………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Kể từ ngày ....../...../....... đến ngày …., hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …… triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….. xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

o Tài khoản (Tên tài khoản…….Số tài khoản tại ngân hàng:…….)

o Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

o Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn là Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

 

......., ngày ..... tháng ..... năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ghi chú:  Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 11 830
  • Tất cả: 2450806
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT