Thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Người Lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Bước 3: Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Người lao động nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc yêu cầu trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích (theo địa chỉ).

* Lưu ý:

- Khi đến nhận kết quả hoặc yêu cầu trả kết quả qua dịch vụ bưu chính phải có phiếu hẹn trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (hoặc sáng thứ Bảy đối với những địa phương có tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần) (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nhận kết quả tại địa chỉ (theo yêu cầu) qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính

Đề nghị hỗ trợ (dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo mẫu số 03 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ);

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;

+ Quyết định thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc (kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định).

- Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Trong 02 ngày làm việc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.

- Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Thời gian luân chuyển hồ sơ là 01 ngày

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động có nhu cầu hỗ trợ.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

Đề nghị hỗ trợ (dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo mẫu số 03 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Quyết định 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng

làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …….                

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ và tên:…………………Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./..........

2. Dân tộc: ……............................................. Giới tính: ......................................................

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.............................................

Ngày cấp: …..../…...../..................................   Nơi cấp:.......................................................

4. Nơi ở hiện tại:..................................................................................................................

Nơi thường trú: ...................................................................................................................

Nơi tạm trú: ........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ...............................................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

1. Ngày ....../...../2020, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:……...……………………..…………..…….      

2. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm:…… đồng/tháng

3. Số sổ bảo hiểm xã hội: ....................................................................................................

Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do: ...................................................

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

1. Công việc chính: .............................................................................................................

2. Thu nhập hiện nay: ……………..đồng/tháng

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

o Tài khoản (Tên tài khoản:....…. Số tài khoản:…….Ngân hàng:…….)

o Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

o Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn đề nghị là…………………………………1

 

.........., ngày ....... tháng ..... năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: 1. Bản sao một trong các giấy tờ sau:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

- Quyết định thôi việc;

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 1 298
  • Tất cả: 2429566
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT