Chính sách BHYT góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tính từ năm 2009 đến nay, quỹ BHYT đã chi trả số tiền rất lớn cho công tác khám chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo thống kê của BHXH tỉnh Trà Vinh, số lượt KCB của người có thẻ BHYT tăng dần theo các năm, cụ thể từ năm 2009 đến năm 2023, quỹ BHYT đã chi trả hơn 7.265,5 tỷ đồng cho 26.835.655 lượt người KCB BHYT, góp phần quan trọng trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội tỉnh nhà.
anh tin bai

Tham gia BHYT giúp người dân được chăm sóc sức khỏe và yên tâm về chi phí khám và điều trị bệnh

Chính sách BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thực hiện nhằm góp phần đảm bảo an sinh cho người dân. Trong những năm qua, thực hiện chính sách BHYT đã khẳng định đây là chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, chính sách BHYT được Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện cũng như ban hành nhiều Nghị quyết hỗ trợ toàn bộ và một phần mức đóng BHYT nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia, được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ BHYT. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác BHYT toàn dân tỉnh Trà Vinh (Ban Chỉ đạo) và hàng năm rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo.Từ năm 2022, Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó ban.

Qua 15 năm thực hiện chính sách BHYT (giai đoạn 2009-2023), Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHYT tại địa phương… Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành 7 Nghị quyết hỗ trợ mức đóng và một phần mức đóng cho các nhóm đối tượng, cụ thể đã Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2017 đến năm 2020; Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021; Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được NSNN đóng và hỗ trợ đóng BHYT giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Điều này cho thấy, Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh quan tâm sâu sắc đến chính sách BHYT, quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân thông qua việc thực hiện chính sách BHYT.

Là cơ quan thực hiện chính sách BHYT, BHXH tỉnh Trà Vinh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện công tác chính sách BHYT tại địa phương. Đồng thời phối hợp tốt với các sở, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền trong triển khai, tuyên truyền chính sách BHYT đến đông đảo người dân. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn phối hợp với một số đơn vị Báo, Đài thực hiện nhiều bài viết, phóng sự truyền thông về BHXH, BHYT và cấp tặng báo biếu cho sở, ngành, UBND xã, phường, thị trấn và nhân viên thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, in và cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền như tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, heo đất… đến người dân. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Luật BHYT thông qua tài liệu “Thông tin công tác tư tưởng” của Ban Tuyên giáo nhằm quán triệt trong nội bộ đảng.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 3.729 cuộc đối thoại cho 237.738 hội viên, người lao động trong doanh nghiệp và người dân về chính sách BHXH, BHYT; hình thành các mô hình sáng tạo, hiệu quả của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT như mô hình: “Nuôi heo tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”, “Hùn vốn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”, Mô hình 1+1,...

Ngoài ra, BHXH tỉnh phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị khách hàng nhằm truyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả năm 2023 tổ chức 488 cuộc với 19.624 người tham dự, số người đăng ký tham gia BHXH, BHYT qua hội nghị là 11.207 người…

Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và sử dụng quỹ BHYT đúng mục đích, hiệu quả, BHXH tỉnh Trà Vinh đã thực hiện 103 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT và thanh tra đột xuất tại 394 đơn vị SDLĐ; thực hiện 212 cuộc kiểm tra, kiểm tra liên ngành về lĩnh vực đóng BHXH, BHYT tại 1.322 đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả qua thanh tra, kiểm tra đã đề nghị truy thu đóng BHYT đối với 795 lao động, với số tiền hơn 41,5 triệu đồng do chưa đăng ký tham gia BHYT kịp thời; truy thu mức đóng BHYT đối với 524 lao động với số tiền hơn 190,4 triệu đồng; thu hồi về quỹ BHYT tiền chậm đóng tại các đơn vị SDLĐ với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Thực hiện kiểm tra hợp đồng KCB BHYT và sử dụng quỹ KCB BHYT được 82 cuộc tại 274 cơ sở KCB BHYT trên địa bàn toàn tỉnh và phối hợp với Sở Y tế 1 cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật tại 1 cơ sở KCB BHYT. Kết quả không chấp nhận thanh toán hơn 2,6 tỷ đồng do các cơ sở KCB BHYT đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định…

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đều tăng đáng kể qua từng năm. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tăng lên đáng kể, từ 707.370 người tham gia vào năm 2009, chiếm tỷ lệ bao phủ 70,51% so với dân số tỉnh tăng lên 973.298 người tham gia vào năm 2023, chiếm tỷ lệ 95,47% so với dân số tỉnh, tương ứng tăng 265.928 người.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức KCB BHYT cũng được quan tâm, mở rộng tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người tham gia. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Trà Vinh có 112 cơ sở KCB (tăng 37 cơ sở KCB so với năm 2009); trong đó có 104 cơ sở KCB công lập, 8 cơ sở KCB ngoài công lập với 4 cơ sở KCB tuyến tỉnh, 13 cơ sở KCB tuyến huyện, 7 phòng đa khoa và 88 trạm y tế xã. Theo thống kê số lượt KCB của người có thẻ BHYT tăng dần theo các năm, từ năm 2009 đến năm 2023, toàn tỉnh có 26.835.655 lượt người KCB BHYT với tổng số tiền quỹ BHYT chi trả hơn 7.265,5 tỷ đồng. Riêng năm 2023, toàn tỉnh có 1.909.235 lượt người KCB BHYT với số tiền chi từ quỹ BHYT là 754.584 triệu đồng, tăng 643.458 lượt người với số tiền là 645.702 triệu đồng so với năm 2009.

Có thể nói, qua 15 năm thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã góp phần quan trọng trong thực hiện công tác an sinh xã hội cho người dân; BHYT đã chia sẻ gánh nặng về tài chính cho người tham gia khi không may ốm đau, bệnh tật, giúp người tham gia yên tâm điều trị bệnh mà không cần lo chi phí. Thẻ BHYT chính là “phao cứu sinh” giúp người tham gia không rơi vào “bẫy nghèo” khi phải điều trị bệnh dài ngày với chi phí cao. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách BHYT chính là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân tỉnh nhà.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Trà Vinh

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 1 128
  • Tất cả: 2434395
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT