Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

22. Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

          - Mức độ trực tuyến: mức độ 04 (MẪU 01)

          - Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày (làm việc) * 8 giờ = 40 giờ

 

Bước

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Người phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ 01 lần theo Mẫu số 02 thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân;

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức VHXH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

02 giờ

Bước 2

UBND xã

Lãnh đạo UBND

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

04 giờ

Công chức

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh hồ sơ (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Dự thảo văn bản có liên quan và trình lãnh đạo phê duyệt.

Ghi chú: Mỗi bước thực hiện có phát sinh giấy tờ liên quan thì cập nhật vào Hệ thống một cửa điện tử

08 giờ

Lãnh đạo UBND

- Thẩm định, phê duyệt dự thảo văn bản của công chức chuyên môn;

- Chuyển trình UBND xã xem xét phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa.

04 giờ

Bước 3

Văn phòng UBND

Công chức hoặc cán bộ văn phòng

- Thẩm định, kiểm tra hồ sơ.

- Trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả trên phần mềm một cửa và bản giấy.

04 giờ

Bước 4

Lãnh đạo UBND xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

Phê duyệt kết quả trên phần mềm một cửa và bản giấy

04 giờ

Bước 5

Văn phòng –UBND

Văn thư

- Đóng dấu kết quả xử lý hồ sơ.

- Chuyển kết quả xử lý hồ sơ đến Bộ phận một cửa; Công chức VHXH (lưu).

04 giờ

Bước 6

Bộ phận một cửa xã

Công chức

Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy đến UBND xã giải quyết, phê duyệt

02 giờ

Bước 7

UBND xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

UBND xã xem xét phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa và hồ sơ giấy; Chuyển kết quả xử lý hồ sơ đến Bộ phận một cửa.

 

08 giờ

Bước 8

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Nhận kết quả trên Hệ thống một cửa và hồ sơ giấy từ Công chức VHXH .

- Trả kết quả cho cá nhân tại Bộ phận một cửa xã

Không

 

 

MẪU 04- THÔNG TIN CÔNG KHAI QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Nội dung

1. Cách thức thực hiện

Cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành tại Bộ phận một cửa Bưu điện.

 

2. Trình tự

thực hiện

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến công chức VHXH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Bản khai cá nhân (Mẫu CC1).

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản khai (Mẫu HH1).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

4. Biên bản giám định dị dạng, dị tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận dị dạng, dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc hóa học và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (Mẫu HH5).

5. Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hoá học do Giám đốc Sở Y tế cấp (Mẫu HH6).

Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Đối tượng thực hiện

Cá nhân

5. Cơ quan thực hiện

Công chức VHXH

6. Kết quả thực hiện

Xác nhận bản khai

7. Lệ phí (nếu có)

Không

8. Biểu mẫu, tờ khai

Bản khai (Mẫu HH1) kèmkèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

9. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu HH1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………………………………….………………..

Sinh ngày …... tháng …... năm ………………… Nam/Nữ: ……………………...

Nguyên quán: …………………………………………………………..…………

Trú quán: ………………………………………………………….………………

Có quá trình tham gia hoạt động kháng chiến như sau:

TT

Thời gian

Cơ quan/Đơn vị

Địa bàn hoạt động

1

Từ tháng ... năm ...

đến tháng ... năm ...

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật).

TT

Họ tên

Năm sinh

Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………
Ông (bà) ……………………….hiện cư trú tại ……………, có …. con đẻ dị dạng, dị tật cụ thể như sau:……..

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Mẫu HH5

 

………………

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…..…../BBGĐ-…..

........., ngày … tháng … năm …

 

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH DỊ DẠNG, DỊ TẬT

 

Hội đồng giám định y khoa ………………………..……………..

Họp ngày ……tháng……năm…… tại …….. để giám định dị dạng, dị tật đối với ông (bà):…………………………..

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ………Nam/Nữ:……

Nguyên quán: ………………………………………………….……

Trú quán: ……………………………………………………………

Là con đẻ của ông (bà):…………………….…………

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ………Nam/Nữ:…………………

Nguyên quán: ………………………………………………….……

Trú quán: ……………………………………………………………

Theo giấy giới thiệu số …. ngày ... tháng ... năm ... của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội …………..

Tình trạng dị dạng, dị tật:……………………………………………..

………………………………………………………………………..

 

KẾT QUẢ KHÁM

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

KẾT LUẬN:

Ông (bà) ………………….… có các dị dạng, dị tật sau:……………

…………………………………………………………………………

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học là:……………..%.

(Bằng chữ:………………………………………………………….)

 

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

Mẫu HH6

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ……….

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:….../GCN-

........, ngày … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN DỊ DẠNG, DỊ TẬT ĐỐI VỚI CON ĐẺ

CỦA NGƯỜI BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

 


Giám đốc Sở Y tế tỉnh/thành phố:………………..

Căn cứ Biên bản y khoa số………………ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng giám định y khoa tỉnh/thành phố…………………………………….

Chứng nhận ông (bà)………………………………………….…………

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ........…Nam/Nữ:……………

Nguyên quán:…………………………………………………………..…

Trú quán:……………………………………………………………….…

Là con đẻ của ông (bà) ………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ……Nam/Nữ:……

Nguyên quán:……………………………………………………….….…

Trú quán:……………………………………………………………….…

Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh:………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………..do ảnh hưởng của chất độc hóa học./.

Nơi nhận:

-….;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 11 827
  • Tất cả: 2450803
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT