Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

16. Tên thủ tục: Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

          - Mức độ trực tuyến: mức độ 03 (MẪU 01)

          - Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày (làm việc) * 8 giờ = 40 giờ

 

Bước

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Người phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ 01 lần theo Mẫu số 02 thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân;

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức VHXH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

04 giờ

Bước 2

UBND xã

Lãnh đạo UBND

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa và hồ sơ giấy

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

04 giờ

Công chức

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh hồ sơ (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Dự thảo văn bản có liên quan và trình lãnh đạo phê duyệt.

Ghi chú: Mỗi bước thực hiện có phát sinh giấy tờ liên quan thì cập nhật vào Hệ thống một cửa điện tử

12 giờ

Lãnh đạo UBND

- Thẩm định, phê duyệt dự thảo văn bản của công chức chuyên môn;

- Chuyển trình UBND xã xem xét phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa.

08 giờ

Bước 3

Lãnh đạo-UBND

Công chức hoặc cán bộ văn phòng

- Thẩm định, kiểm tra hồ sơ.

- Trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả trên phần mềm một cửa và bản giấy.

04 giờ

Bước 4

Lãnh đạo UBND xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

Phê duyệt kết quả trên phần mềm một cửa và bản giấy

04 giờ

Bước 5

Văn phòng -UBND

Văn thư

- Đóng dấu kết quả xử lý hồ sơ.

- Chuyển kết quả xử lý hồ sơ đến Bộ phận một cửa; Công chức VH-XH (lưu).

04 giờ

Bước 6

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa xã

Không

 

 

MẪU 04- THÔNG TIN CÔNG KHAI QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Nội dung

1. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Bưu điện.

2. Trình tự

thực hiện

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân;

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức VHXH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ khai của người hưởng trợ cấp lập theo mẫu số 01a Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

- Trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết thì thân nhân trực tiếp của người hưởng trợ cấp lập tờ khai theo mẫu số 01b Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

- Trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết có từ 02 thân nhân trực tiếp trở lên thì người đứng lập Tờ khai phải có Giấy ủy quyền hợp pháp của các thân nhân trực tiếp còn lại.

* Ghi chú: Thân nhân trực tiếp của người hưởng trợ cấp bao gồm: vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người hưởng trợ cấp.

2. Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào giai đoạn từ ngày 01/5/1975 đến ngày 31/12/1988, sang giúp Căm-pu-chi-a giai đoạn từ 01/01/1979 đến ngày 31/8/1989.

- Trường hợp người hưởng trợ cấp bị thất lạc hoặc không có đủ Quyết định cử đi, Quyết định về nước nêu trên thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a theo quy định sau đây:

a. Đối với người hưởng trợ cấp đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thì Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a của đối tượng phải do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác căn cứ vào hồ sơ quản lý ký, đóng dấu xác nhận.

b. Đối với người hưởng trợ cấp không thuộc đối tượng trên thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a lập theo mẫu số 02 do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp cử đi ký, đóng dấu xác nhận.

- Trường hợp người hưởng trợ cấp do nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau cử đi thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a do thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị trực tiếp cử đi ký, đóng dấu xác nhận.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã sáp nhập hoặc giải thể thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan đã giải thể xác nhận.

3. Quyết định nghỉ hưu (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người đã nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người nghỉ việc do mất sức lao động của cơ quan có thẩm quyền mà tại Quyết định chưa có khoản trợ cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.

Trường hợp thất lạc Quyết định nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động thì người hưởng trợ cấp liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động để sao lại Quyết định nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động.

4. Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, Quyết định thôi việc đối với người đã thôi việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người hưởng trợ cấp nghỉ việc chở hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc và hồ sơ lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền).

- Trường hợp không có Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí thì thay thế bằng Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc sổ Bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chốt sổ.

- Trường hợp không có Quyết định thôi việc thì thay thế bằng Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người hưởng trợ cấp thôi việc.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

5. Cơ quan thực hiện

Công chức VHXH

6. Kết quả thực hiện

Xác nhận vào bản khai

7. Lệ phí (nếu có)

Không

8. Biểu mẫu, tờ khai

- Tờ khai của người hưởng trợ cấp lập theo mẫu số 01a, kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

- Thân nhân người hưởng trợ cấp lập tờ khai theo mẫu 01b (nếu người hưởng trợ cấp đã chết), kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

9. Căn cứ pháp lý

- Quyết định 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a.

- Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

 

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu số 01a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


TỜ KHAI CỦA NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP

          1. Họ và tên:……………………         2. Giới tính (nam, nữ):………..

          3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/…./……..

          4. Số CMND:…………………..   Nơi cấp:……………………………

          5. Quê quán:……………………………………………………………

          6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

          7. Loại đối tượng hưởng trợ cấp:………………………………………

          8. Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………

          THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Nước được cử đến làm chuyên gia

Chức vụ khi được cử làm chuyên gia

Tên cơ quan tổ chức cử đi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là:……năm….tháng.

          Các giấy tờ kèm theo:

          1.

          2.

          Tổng số gồm:…………loại giấy tờ

          Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………ngày……tháng…..năm 20…..                                                     ……..,ngày……tháng…..năm 20….

     Xác nhận của xã, phường, thị trấn……..                                                                Người khai

Ông (bà)……………………..có hộ khẩu                                                              (ký, ghi rõ họ tên)

thường trú tái…………………………..

 

TM. UBND

Quyền hạn, chức vụ người ký

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 01b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP

 

          A. Phần khai về thân nhân người hưởng trợ cấp

          1. Họ và tên:……………………         2. Giới tính (nam, nữ):………..

          3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/…./……..

          4. Số CMND:…………………..   Nơi cấp:……………………………

          5. Quê quán:……………………………………………………………

          6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

…………………………………………………………………………

          7. Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………

          8. Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:…………………………….

          B. Phần khai về người hưởng trợ cấp

1. Họ và tên:……………………         2. Giới tính (nam, nữ):………..

          3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/…./……..

          4. Số CMND:…………………..   Nơi cấp:……………………………

          5. Quê quán:……………………………………………………………

          6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

          7. Đã mất: Ngày…..tháng….năm…….tại:……………………………..

          8. Số giấy chứng tử……………do UBND xã, phường…………….thực hiện

          9. Loại đối tượng hưởng trợ cấp:………………………………………..

          10. Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………

         

THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A

 

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Nước được cử đến làm chuyên gia

Chức vụ khi được cử làm chuyên gia

Tên cơ quan tổ chức cử đi

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là:……năm….tháng.

          Các giấy tờ kèm theo:

          1.

          2.

          Tổng số gồm:…………loại giấy tờ

          Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

………ngày……tháng…..năm 20…..           ……..,ngày……tháng…..năm 20….

 Xác nhận của xã, phường, ……..……..                                     Người khai

Ông (bà)……………………..có hộ khẩu                                (ký, ghi rõ họ tên)

thường trú tái…………………………..

                      TM. UBND

    Quyền hạn, chức vụ người ký

       (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Phản ánh thông tin trong 01a và 01b như sau:

- Mục “loại đối tượng hưởng trợ cấp” ghi cụ thể một trong các loại đối tượng: đang công tác, hưu trí, mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc.

- Mục “Cơ quan, đơn vị công tác” ghi tên cơ quan, đơn vị nơi người hưởng trợ cấp công tác trước khi nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc hoặc nơi người hưởng trợ cấp đang công tác.

- Mục “các giấy tờ kèm theo” ghi rõ loại giấy tờ và số loại giấy tờ theo từng loại đối tượng kèm theo hồ sơ.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 11 821
  • Tất cả: 2450797
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT